HYRESVILLKOR

§ 1 TILLÄMPLIGHET

Nedanstående villkor skall gälla om annat inte avtalats i centralt avtal eller vid upprättande av särskild skriftligt hyreskontrakt mellan uthyrare och hyrestagare.

§ 2 LEVERANS OCH ÅTERLÄMNING

All hyresmateriel levereras fritt uthyrarens hyresförråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till uthyrarens förråd under normala öppettider och kvitteras genom retursedel.

§ 3 REKLAMATION

Uthyraren utlämnar den förhyrda materielen i driftsdugligt och utprovat skick, försedd med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar. Eventuell anmärkning mot utlämnade material skall skriftligen anmälas till uthyraren senast dagen efter mottagandet.

§ 4 HYRESTID

Hyrestiden räknas från den tidpunkt hyresmaterielen är beställd och hålles tillgänglig för hämtning av hyrestagaren eller leverans skett endera av uthyraren eller av denne anlitad transportör, till och med den tidpunkt då hyresmaterielen är avbeställd och hämtad av endera uthyraren eller av denne anlitad transportör eller återlämnad av hyrestagaren till uthyrarens förråd.

§ 5 HYRESBERÄKNING

Hyra debiteras i enlighet med uthyrarens gällande hyresprislistor som kan komma att justeras under hyresperioden. Minimihyra 150:- + moms debiteras om inte annat överenskommits. Angiven dagshyra utgör hyrespris per enhet och dag vid enskiftsdrift. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om 8 timmar per hyresdag debiteras tillägg enligt 8-16 timmar 80 % av dagshyran samt 16-24 timmar 60 % av dagshyran. Lördagar, söndagar och helgdagar är normalt hyresfria, såvida den uthyrda materielen inte används under dessa dagar. För vissa hyresgrupper, markerade i gällande prislista, tillämpas hyra per kalenderdag. Hyra debiteras även under semesterperioden om inte materielen i förväg är avanmäld och tillgänglig för avhämtning.

För bodar, vagnar och containers gäller månadshyra debiterad i förskott.

Vid återlämnande krediteras outnyttjad tid av senast debiterad hyresperiod dock ej med mer än halv månadshyra, 14 dagars uppsägningstid gäller.

§ 6 ANDRAHANDSUPPLÅTELSE

Hyrestagare får varken hyra ut hyresmaterielen till annan eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter under detta hyresavtal till annan, utan skriftligt godkännande från uthyraren.

§ 7 ANVÄNDNING

Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller används, förflyttning skall rapporteras till uthyraren och påföras hyreskontraktet. Hyresmaterielen får icke användas eller utföras utanför Sverige utan särskilt skriftligt tillstånd. Uthyraren skall ha obehindrat tillträde till denna plats såvida inget annat skriftligen avtalats. Hyresmaterielen får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana förhållanden för vilka den är avsedd i enlighet med uthyrarens och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter för drift.

§ 8 TILLSYN OCH VÅRD

Hyresmateriel skall vårdas väl av hyrestagaren som därvid skall följa av uthyraren utfärdade föreskrifter om drivmedel, smörjmedel, tillsyn och vård. Erforderliga drivmedel och smörjmedel samt slitdelar och förbrukningsmateriel bekostas av hyrestagaren. För tillsyn, vård och för skötselanvisning skall av uthyraren godkänd reparatör anlitas. Besiktning i samband med montage ombesörjes och bekostas av hyrestagaren. Besiktning av hyresprodukten bekostas av uthyraren. Vid återlämnandet skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn tagen till normal förslitning i gott skick. Har rengöring ej gjorts debiteras hyrestagaren härför. För hyresmateriel som enligt under hyresperioden gällande lagar skall åtgärdas efter varje användning debiteras särskild saneringskostnad.

§ 9 SKADOR OCH FÖRLUST

Under den tid som hyresmaterielen är i hyrestagarens besittning, dvs. till dess uthyraren har kvitterat en retursedel, ansvarar hyrestagaren för förlust av hyresmaterielen och för skada på hyresmaterielen, dock inte för vad som kan anses utgöra normal förslitning. Ej återlämnade maskiner och materiel debiteras till nyanskaffningsvärde. Skadekostnaden kan nedbringas genom att teckna försäkring se § 1 2.

§ 10 REPARATIONER

Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren, eventuellt underhåll och reparation utanför landets gränser debiteras hyrestagaren. Utbyte av förbrukningsmateriel och slitdelar på arbetsplatsen bekostas av hyrestagaren. Reparationer får därutöver inte utföras utan uthyrarens godkännande och beställning med rekvisition.

§ 11 FÖLJDSKADOR OCH DRIFTSAVBROTT

Hyrestagaren ansvarar för skada, som åsamkas honom eller tredje man i samband med användning och placering av hyresmaterielen under hyrestiden. Uthyraren ansvarar inte för skada eller kostnader till följd av driftsavbrott eller leveransförsening av förhyrd utrustning.

§ 12 FÖRSÄKRING

Det åligger hyrestagaren att hålla hyresmaterielen försäkrad från leveransen mottagits eller avhämtats tills återlämning har skett och retursedel erhållits. Omfattande försäkring med låg självrisk kan tecknas i samband med att hyreskontrakt utfärdas.

§ 13 BETALNINGSVILLKOR

På hyresbeloppet tillkommer för vid faktureringstillfället enligt lag gällande mervärdesskatt. Om uthyraren så påfordrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt belopp som säkerhet.

§ 14 KREDIT

Hyrestagaren äger rätt att efter sedvanlig kreditprövning betala mot faktura. Hyrestagare med stor inhyrning äger, efter kreditprövning, rätt att erhålla 30 dagars kredit. Hyrestagare med mindre inhyrning äger, efter kreditprövning, rätt att erhålla 10 dagars kredit. Fakturabeloppet ska vara uthyraren tillhanda senast det datum som anges som förfallodatum på fakturan. Uthyraren äger, när skäl föreligger, rätt att ompröva beviljad kredit.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt lagstadgad påminnelseavgift. Uthyraren äger rätt att begära säkerhet när så bedöms erforderligt. Inkommer ej betalning översänds ärendet till inkasso. Vidare uthyrning sker därefter med kontant betalning. Uthyraren äger rätt att påföra faktureringsavgift på kunder med mindre inhyrning än ovan.

§ 15 HÄVNING

Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar enligt hyresavtalet är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet, och återtaga den uthyrda materielen. Hyrestagaren är skyldig att snarast anmäla sådant förhållande till uthyraren. Återtagandet sker på hyrestagarens bekostnad.

§ 16 FORCE MAJEURE

Som befriande ursäkt för underlåtenhet att fullgöra avtalet äger uthyraren och hyrestagaren gentemot varandra åberopa omständighet utanför partens kontroll, såsom arbetskonflikt, krig, myndighetsbeslut eller annat av part inte vållat förhållande, som väsentligt inverkar på avtalets rätta fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja.

§ 17 TVIST

Tvist på grund av uthyrningen avgörs av allmän domstol, om inte parterna enas om skiljeförfarande.

§ 18 SÄRSKILDA VILLKOR VID KÖP

Säljaren förbehåller sig äganderätten till den sålda varan till dess köparen fullgjort samtliga sina förpliktelser gentemot säljaren. Det är vid straffansvar enligt lag förbjudet för köparen att försälja, pantsätta eller eljest avhända sig varan eller del därav, innan äganderätten helt övergått till köparen. Om köparen inte betalar i rätt tid, har säljaren rätt att återtaga varan. Villkoren giltiga tillsvidare.